Центр іноземної
літератури

B1 Preliminary for Schools (PET)

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне підґрунтя, стать або фізичні вади

B1 Preliminary (PET) — це екзамен рівня intermediate або рівня В1, згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2020 році.

Сертифікат B1 Preliminary дає можливість:
 • розуміти суть простих інструкцій та публічних оголошень
 • ставити прості питання, підтримувати бесіду в робочому середовищі
 • писати листи, електронні листи, робити нотатки на відомі теми
 • вчитися на рівні intermediate в англомовних навчальних закладах
 • впоратись з більшістю ситуацій, що можуть виникнути під час подорожі у англомовній країні

B1 Preliminary for Schools — різновид цього екзамену, спеціально розроблений для школярів.

Ключові особливості:
 • відповідає тому ж самому формату і тому ж самому рівню, що і B1 Preliminary, тобто intermediate
 • надає так само міжнародно визнаний сертифікат, за умови успішного складання
 • відповідає досвіду та інтересам школяра, що і є відмінністю від звичайного іспиту
 • є логічним продовженням екзамену попереднього рівня A2 Key for Schools та підґрунтям для складання B2 First for Schools
 • спонукає школярів до складання міжнародних іспитів та формує позитивний досвід
 • сертифікат можна використовувати для навчання в англомовних навчальних закладах або з метою отримання візи

Згідно із наказом міністерства освіти і науки України, учні одинадцятих класів, що у поточному навчальному році отримали сертифікат Cambridge Assessment English із рівнем не нижче В1 для загальноосвітніх шкіл, та рівнем не нижче В2 для спеціалізованих шкіл, отримають на ДПА з англійської мови автоматично 12 балів.

Зміст екзамену (оновлення з 2020 року)

Reading

тривалість – 45 хв., 6 частин, 32 питання
Зміст завдання:
Частина 1 (5 питань, кожне 1 бал)
Подано п'ять різних коротких текстів (це можуть бути знаки, повідомлення, поштові картки, нотатки, електронні листи, об'яви та ін.) Треба відповісти на питання до кожного тексту, вибравши відповідь з трьох варіантів.
Частина 2 (5 питань, кожне 1 бал)
Подано п'ять описів різних людей і вісім коротких текстів з аутентичною інформацією. Треба підібрати до кожної людини текст з інформацією, що відповідає її опису.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал)
Подано текст та п'ять питань до нього. До кожного питання є чотири варіанти відповіді. Треба прочитати текст та відповісти на запитання.
Частина 4 (5 питань, кожне 1 бал)
Подано текст із п'ятьма пропущеними реченнями. Треба підібрати необхідні речення, вибравши з восьми варіантів.
Частина 5 (6 питань, кожне 1 бал)
Подано короткий текст та шість речень з пропущеними словами (лексичні або граматичні одиниці). До кожного пропуску є чотири варіанти відповіді.
Частина 6 (6 питань, кожне 1 бал)
Подано короткий текст з шістьма пропущеними словами. Вставити одне слово (лексичні або граматичні одиниці).
Вміння, що перевіряються:
 • розуміння письмової англійської мови на рівні слова, фрази, речення та цілого тексту
 • вміння виділити специфічну інформацію, не звертаючи увагу на неважливе
 • вміння визначити ставлення, мету і головну думку автора
 • розуміння, як чином формується зв'язаний текст
 • знання лексики і граматики на рівні В1, а також розуміння мовних моделей
 • знання граматичних структур та фразових дієслів і сталих виразів

Writing

тривалість – 45 хв., 2 частини, 2 питання
Зміст завдання:
Частина 1 (1 питань, 20 балів)
Написати біля 100 слів, надавши відповідь на e-mail, керуючись поданими нотатками.
Частина 2 (1 питання, 20 балів)
Завдання на вибір між статтею або історією. Написати біля 100 слів на вибране питання, керуючись поданими нотатками.
Вміння, що перевіряються:
 • оцінюються зміст, комунікативне досягнення, організація та мова.

Listening

приблизно 36 хв., 4 частини, 25 питань
Зміст завдання:
Частина 1 (7 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати сім різних коротких монологів або діалогів. До кожного запису є одне питання і три варіанти відповіді у вигляді малюнків, треба відповісти на питання.
Частина 2 (6 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати шість коротких діалогів та зрозуміти їх загальний зміст. До кожного запису подано питання або речення з трьома варіантами відповіді. Треба відповісти на питання або закінчити речення.
Частина 3 (6 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати монолог. До монологу подано текст із шістьма пропусками. Треба заповнити пропуски, згідно з почутим (зазвичай це одне слово, цифра або коротка фраза).
Частина 4 (6 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати інтерв'ю та зрозуміти його зміст і визначити ставлення та думку спікера. До запису подано шість питань та три варіанти від-повіді.
Вміння, що перевіряються:
 • розуміння діалогів та монологів на повсякденні теми
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • вміння розрізнити деталі
 • вміння інтерпретувати почуте
 • вміння розрізняти ставлення та основну думку мовця

Speaking

10-12 хв., 4 частини (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Зміст завдання:
Частина 1 (Інтерв'ю, 2 хвилини)
Екзаменатор ставить кожному кандидату загальні питання.
Частина 2 (Монолог, 3 хвилини)
Кожному кандидату по черзі дають фотографію і пропонують говорити про неї протягом 1 хвилини. Обидві фотографії пов'язані одною темою.
Частина 3 (Дискусія, 4 хвилини)
Кандидатам надано візуальні стимули, що направ-ляють їх дискусію. Кандидати обговорюють альтернативні варіанти та доходять згоди з при-воду основного питання.
Частина 4 (Розмова на загальну тему, 3 хвилини)
Кандидати мають дискутувати на теми пов'язані із попереднім завданням, висловлюючи свою думку, вподобання, досвід, звички і т.ін.
Вміння, що перевіряються:
 • здатність відповідати на загальні питання
 • здатність до монологу
 • вміння описати фотографію
 • здатність до дискусії, вміння висловлювати власну думку, вносити пропозиції
 • вміння підтримувати розмову на загальні теми

Оцінювання

Завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:

 • зміст (відповідність завданню)
 • комунікативне досягнення (здатність висловити головну думку)
 • організація (зв'язність та логічність оповідання, доцільне використання сполучних слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)
 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Критерії компоненту Writing оцінюється згідно наступної шкали:

5 балів
 • написане повністю відповідає завданню
 • читачу не треба докладати зусилля, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення повністю відповідають комунікативній меті
4 бали
 • написане відповідає завданню
 • читачу треба докласти мінімальних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
3 бали
 • задовільна відповідність завданню
 • читачу треба докласти певних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
 • або
 • один елемент повідомлення пропущений, але всі інші відповідають комунікативній меті
2 бали
 • написане недостатньо відповідає завданню
 • читачу треба докласти помітних зусиль, щоб прочитати написане
 • деякі елементи повідомлення пропущені або недоцільно використані, таким чином повідомлення тільки частково відповідає комунікативній меті
1 бал
 • написане ледь відповідає завданню
 • читачу треба докласти значних зусиль, щоб прочитати написане
 • дуже мала частина повідомлення відповідає комунікативній меті
0 балів
 • зміст повністю невідповідний або незрозумілий
 • або
 • замало слів для оцінювання

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно чотирьох критеріїв:

 • граматика та лексика (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики і лексики)
 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання пов'язуючих слів та лементів, дискурсних маркерів)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен B1 Preliminary / Preliminary for Schools надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати отримують електронного листа Statement of Results. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Ради Європи (CEFR) між A2 та B2, отримують сертифікати.

Градація результатів

Grade A (160-170 балів)
Якщо кандидат на іспиті час від часу демонструє знання вищі за рівень B1, він/вона отримує оцінку A та сертифікат із зазначенням рівня B2.
Grade B та Grade C (140-159 балів)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень B1, він/вона отримує оцінку B або C та сертифікат із зазначенням рівня B1.
CEFR Level A2 (120-139 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень B1, але в межах рівня A2, – він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня A2.