Центр іноземної
літератури

C2 Proficiency (CPE)

Екзамени Cambridge Assessment English — це провідні міжнародні іспити, що підтверджують рівень володіння англійською мовою, відповідають сучасним вимогам та визнані університетами, роботодавцями і державними установами у всьому світі.

Ключові особливості екзаменів:
 • завдання базуються на реалістичних ситуаціях таким чином, щоб підготовка до екзамену давала учням мовні навички для реального життя
 • точно і послідовно перевіряють усі чотири мовні навички (читання, письмо, аудіювання, мовлення) разом із знанням структури мови та особливостей її вживання (Use of English)
 • заохочують до отримання позитивного навчального досвіду, а також сприятливо впливають на підвищення рівня викладання
 • справедливі до всіх кандидатів, не дивлячись на їх національність, етнічне та лінгвістичне походження, стать або фізичні вади

C2 Proficiency (CPE) — це екзамен рівня Proficiency або рівня C2, згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR). Остання зміна формату екзамену відбулася в 2015 році. Цей екзамен показує визначний рівень володіння англійською мовою та здатність спілкуватися побіжно і витончено, як освічений носій мови. Підготовка до цього іспиту розвиває мовні навички, необхідні для роботи на вимогливих посадах та навчання на найвищому академічному рівні, наприклад для вступу до аспірантури або захисту наукового звання в англомовних університетах.

Сертифікат C2 Proficiency дає можливість:
 • ефективно спілкуватися в робочому середовищі на рівні професіонала або керівника
 • вчитися на найвищому академічному рівні та здобувати вчене звання в англомовних університетах
 • проводити робочі зустрічі або виступати на академічних конференціях та семінарах
 • проводити складне дослідження, що ставить виклик професійним навичкам
 • спілкуватися на рівні освіченого носія мови
 • жити або подорожувати вільно у англомовній країні

Згідно із наказом міністерства освіти і науки України, однією з вимог для отримання вчених звань доктора наук, доктора філософії та вступу до аспірантури є наявність міжнародного сертифікату відповідно до шкали Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (на рівні не нижче В2) з англійської мови.

Зміст екзамену (оновлення з 2015 року)

Reading & Use of English

тривалість – 1 год. 30 хв., 7 частин, 53 питання
Зміст завдання:
Частина 1 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити. На кожен пропуск дається чотири варіанти відповіді.
Частина 2 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, які треба заповнити самостійно.
Частина 3 (8 питань, кожне 1 бал)
Подано текст з вісьмома пропусками, основи пропущених слів подані поряд із текстом, треба заповнити пропуски, змінюючи основу слова так, щоб отримати пропущене.
Частина 4 (6 питань, кожне до 2х балів)
Подано шість окремих пар речень і ключове слово до кожної пари. Друге речення в кожній парі має пропуск. Треба заповнити його так, щоб зміст речень був подібний, при цьому використавши від трьох до шести слів, включаючи ключове слово.
Частина 5 (6 питань, кожне 2 бали)
Подано текст і шість питань до нього. До кожного питання є чотири варіанти відповіді, треба відповісти на питання згідно зі змістом тексту.
Частина 6 (6 питань, кожне 2 бали)
Подано текст із шістьма пропущеними абзацами, що приводяться після тексту у випадковому порядку. Треба заповнити пропуски.
Частина 7 (10 питань, кожне 1 бал)
Подано текст або декілька коротких текстів та десять тез до них. Треба підібрати до якої частини тексту підходить кожна теза, до одної частини тексту може підходити декілька тез.
Частина 8 (10 питань, кожний 1 бал)
Подано текст або кілька коротких текстів і десять запитань до них. Потрібно зіставити частини тексту та питання.
Вміння, що перевіряються:
 • глибоке знання лексики, що включає ідіоми, сполучуваність слів, сталі вирази, комплементацію, фразові дієслова, семантичну доцільність
 • практичні навички з граматики, лексики та використання мови (Use of English)
 • використання афіксації, знання принципів внутрішніх змін слова, словотвору
 • вміння визначити деталі, настрій, ставлення, тон, мету, головну думку, контекст, підтекст і особливості організації тексту (наведення прикладів, порівняння, посилання)
 • вміння порівнювати і протиставляти різні думки та ставлення в тексті
 • розуміння узгодженості елементів тексту, його структури, глобального значення

Writing

тривалість – 1 год. 30 хв., 2 частини, 2 питання (в 2-й частині одне питання з трьох на вибір)
Зміст завдання:
Частина 1 (1 питання)
Подана ситуація, та ввідний текст, що має два пункти. Треба написати дискурсивне есе розміром від 240 до 280 слів, спираючись на ввідний текст, висловити свою думку і обґрунтувати її.
Частина 2 (1 питання з чотирьох на вибір)
Поданий ввідний текст, що надає кандидату зрозумілий контекст, тему, мету та цільову аудиторію для письма. Треба написати статтю, есе, листа, звіт, або відгук, відповідно до обраного питання (розміром від 280 до 320 слів).
Вміння, що перевіряються:
 • здатність писати дискурсивне ессе
 • здатність писати різні види тексту (статтю, есе, листа, звіт, або відгук)
 • вміння писати згідно із поданим контекстом
 • вміння розгорнуто висловлювати та аргументувати свою думку, робити висновок

Listening

приблизно 40 хв., 4 частини, 30 питань
Зміст завдання:
Частина 1 (6 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати три уривки з діалогів різних людей. До кожного уривку є два питання і три варіанти відповіді, треба відповісти на питання.
Частина 2 (9 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати монолог тривалістю приблизно 3-4 хвилини. До монологу подано вісім речень з пропущеною інформацією. Треба самостійно заповнити пропуски, згідно з почутим.
Частина 3 (5 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати розмову двох або більше людей тривалістю приблизно 3-4 хвилини. До запису є шість питань і чотири варіанти відповідей до кожного, треба відповісти на питання.
Частина 4 (10 питань, кожне 1 бал)
Треба прослухати п'ять коротких монологів, кожний приблизно 35 секунд. Подано 10 стверджень про ставлення, почуття або мету мовця, треба встановити до якого мовця відноситься кожне ствердження.
Вміння, що перевіряються:
 • вміння розрізняти почуття, ставлення, основну думку мовця, а також мету, суть, функцію, тему і деталі висловлювання
 • вміння виділити специфічну інформацію
 • вміння інтерпретувати контекст почутого

Speaking

16 хв., 3 частини (кандидати здають розмовний компонент в парі з іншим кандидатом, або утрьох)
Зміст завдання:
Частина 1 (Інтерв'ю, 2 хвилини)
Екзаменатор ставить кожному кандидату загальні питання.
Частина 2 (Спільне завдання, 4 хвилини на обох кандидатів)
Кандидатам дано усні інструкції і письмові нотатки для обговорення, вони мають дискутувати на задану тему.
Частина 3 (Розгорнута відповідь, 10 хвилини на обох кандидатів)
Подано питання для обговорення. Кожен кандидат має розгорнуто висловити свою думку протягом 2 хвилин, потім дається 6 хвилин на дискусію між кандидатами, дискусію спрямовує екзаменатор.
Вміння, що перевіряються:
 • здатність спілкуватися побіжно і витончено, як освічений носій мови
 • здатність до мовленнєвої взаємодії, обміну думками із екзаменатором або іншим кандидатом
 • вміння висловлювати та аргументувати власну думку

Оцінювання

Кожне завдання із компоненту Writing оцінюється згідно чотирьох критеріїв:

 • зміст (відповідність темі, назві, завданню, чіткий початок, середина та закінчення оповіді)
 • комунікативне досягнення (послідовність оповідання, здатність висловити головну думку, здатність втримувати увагу читача)
 • організація (зв'язність та логічність оповідання, доцільне використання сполучних слів та лементів, на приклад: when, and, suddenly, so, who, this…)
 • мова (правильність використання граматики та лексики, відповідність вживаних структур та словникового запасу очікуваному рівню; приймаються різні варіанти правопису, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу правопису)

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Критерії компоненту Writing оцінюється згідно наступної шкали:

5 балів
 • написане повністю відповідає завданню
 • читачу не треба докладати зусилля, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення повністю відповідають комунікативній меті
4 бали
 • написане відповідає завданню
 • читачу треба докласти мінімальних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
3 бали
 • задовільна відповідність завданню
 • читачу треба докласти певних зусиль, щоб прочитати написане
 • всі елементи повідомлення відповідають комунікативній меті
 • або
 • один елемент повідомлення пропущений, але всі інші відповідають комунікативній меті
2 бали
 • написане недостатньо відповідає завданню
 • читачу треба докласти помітних зусиль, щоб прочитати написане
 • деякі елементи повідомлення пропущені або недоцільно використані, таким чином повідомлення тільки частково відповідає комунікативній меті
1 бал
 • написане ледь відповідає завданню
 • читачу треба докласти значних зусиль, щоб прочитати написане
 • дуже мала частина повідомлення відповідає комунікативній меті
0 балів
 • зміст повністю невідповідний або незрозумілий
 • або
 • замало слів для оцінювання

Компонент Speaking оцінюється обома екзаменаторами. Один з них, що грає роль оцінювача (Assessor), ставить бали згідно п'яти критеріїв:

 • граматичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню граматики)
 • лексичне джерело (правильність використання та відповідність очікуваному рівню лексики)
 • організація дискурса (впевненість та динамічність мовлення, доцільне використання сполучних слів та лементів, дискурсних маркерів)
 • вимова (правильна вимова та інтонація; приймаються різні варіанти вимови, британський і американський, за умови, що кандидат постійно дотримується одного типу вимови)
 • інтерактивна комунікація (здатність взаємодіяти із співрозмовцями, реагувати, підтримувати розмову)

Другий екзаменатор, що грає роль співрозмовника (Interlocutor), ставить бали згідно одного критерія – загальне досягнення (загальне враження від бесіди, здатність підтримувати розмову на різні теми, здатність розуміти співбесідника і зрозуміло відповідати).

Максимальна кількість балів за кожен критерій – 5.

Оцінки та результати

Екзамен C2 Proficiency надає детальні, розгорнуті результати. Усі кандидати можуть подивитися результати онлайн приблизно через місяць після складання іспиту. Лише кандидати, що продемонстрували на іспиті рівень знань згідно зі шкалою Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти (CEFR) між C1 та C2, отримують сертифікати приблизно через два місяці після складання іспиту.

Градація результатів

Grade A (220-230 балів)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівні C2, він/вона отримує Grade A та сертифікат із зазначенням рівня C2.
Grade B (213-219 балів) та C (200-212 бала)
Якщо кандидат на іспиті демонструє знання на рівень C2, він/вона отримує Grade B або C та сертифікат із зазначенням рівня C2.
CEFR Level C1 (180-199 балів)
Якщо кандидат демонструє знання та вміння нижчі, ніж рівень C2, але в межах рівня C1, він/вона отримує сертифікат із зазначенням рівня C1.