Центр іноземної
літератури

Правила реєстрації та здачі

До іспиту кандидат зобов'язаний підписати правила реєстрації та складання Кембриджських іспитів, що неведені нижче. Перед тим як підписати правила, слід уважно прочитати кожен пункт правил.

 1. Кандидат зобов'язаний бути в зоні досяж­ності за тиждень до дати складання письмової частини екзамена (усна частина може бути призна­чена на будь-який день цього періоду).
 2. Кандидат зобов'язаний надати на екзамені ОРИГІНАЛ дійсного ПАСПОРТА або ЗАКОРДОН­НОГО ПАСПОРТА, або ID-КАРТКИ, або заповне­ної СПЕЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИ­ФІ­КАЦІЙ­НОЇ ФОР­МИ (видається під час реєстрації, для кан­ди­датів без вищезазначених документів). Якщо тер­мін дії паспорта вичерпано на момент складання іспи­ту — кандидат НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ до екза­мена. ГРОШІ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
 3. СПЕЦІАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА ФОРМА (для канди­датів без діючих документів) має бути заповнена належ­ним чином: частина А — власноруч заповнюється канди­да­том, частина В — викла­дачем (або третьою незаці­кав­ле­ною осо­бою, а саме: класним керівником, дирек­то­ром навчального закладу, представником полі­ції, тощо), під-пис викладача має заступати на куток вклеєної фото­графії.
 4. Якщо кандидат чи відповідальна особа не попередили екзаменаційний центр про наяв­ність інвалідності канди­да­та чи інші вади, які потре­бують уваги, то після закін­чен­ня реєстра­ції Центр не зможе забезпечити комфортні ум­ови кандидату під час складання іспита.
 5. Якщо кандидат прийшов на екзамен без ОРИГІНАЛА дійсного ПАСПОРТА або ЗАКОР­ДОН­НОГО ПАСПОРТА, або ID-КАРТКИ, або запов­неної СПЕЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІ­КА­ЦІЙНОЇ ФОРМИ (або у разі заповнення форми нена­леж­ним чином), кандидат НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО СКЛА-ДАН­НЯ ІСПИТА і ГРОШІ ЗА РЕЄСТРА­ЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
 6. Кандидат зобов'язаний власноруч заповнити спеціаль­ну форму — дозвіл на фотографування (видається під час реєстрації у центрі винятково для екзаменів A2 Key, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency). Кандидат ЗОБОВ'Я­ЗА­НИЙ прийти на екзамен з документом, який вказа­но у запов­­не­­ній формі.
 7. Кандидат зобов'язаний вказати дійсну адресу електронної пошти для отримання CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (розкладу і місця проведення екза­мена та ін­фор­мації щодо попередніх результатів скла­деного іспиту в електронному вигляді). Канди­дат бере на себе ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬ­НІСТЬ за перевірку своєї поштової скриньки, враховуючи папки «Спам» / «Небажані», та контроль отри­ман­ня розкладу.
 8. Якщо кандидат не отримав розклад на свою електрон­ну адресу за 14 діб до екзамена, кандидат ЗОБОВ'ЯЗА­НИЙ повідомити про це Авто­ризований центр з прийому Кембриджсь­ких іспитів не менш, ніж за 48 годин до екза­мена, за телефонами (063) 02-62-172, (056) 377-77-02, (073) 785-07-19, (096) 57-383-07, або написати листа на адресу cfl.book@gmail.com. Дзвінки та листи, отримані менш, ніж за дві доби до дати проведення іспита, не опрацьо­ву­­ються.
 9. Іспит проводиться ВИНЯТКОВО за адресою, вказаною у отриманому на електронну пошту CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (Venue address).
 10. Час початку та закінчення реєстрації (допуск до екзамена) перед першою письмовою части­ною вказано в CONFIRMA­TION OF ENTRY AND TIMETABLE (Important information). Кандидат ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ПРИЙТИ ЗА 30 ХВИЛИН до вка­за­ного у розкладі часу усної частини Speaking. Якщо кандидат запізнився на реєстрацію, ВІН НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ДО СКЛАДАННЯ ІСПИТА і ГРОШІ ЗА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ.
 11. Якщо кандидат не прийшов не екзамен ГРОШІ ЗА РЕЄСТРАЦІЮ НА ЕКЗАМЕН НЕ ПОВЕР­ТАЮТЬСЯ, і ДАТА СКЛАДАННЯ ІСПИТА НЕ ПЕРЕНОСИТЬСЯ. В окремих випад­­ках Cambridge Assessment English може розглянути мож­ли­­вість повернення частини суми, якщо кандидат змушений відмовитись від складання іспита через наяв­ність обґрунтованої СЕРЙОЗНОЇ МЕДИЧНОЇ ПРИЧИНИ. Кандидат зобов'язаний надати Центру переведений та нотаріально завірений медичний висновок не пізніше пя'ти діб з моменту появи медичних причин, які не дозво­ляють кандидату з'явитися на екзамен.
 12. У день екзамена під час реєстрації кандидат ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ ЗДАТИ на час проведення тесту­вання телефон, годинник та інші елек­трон­ні пристрої співробіт­ни­ку Центра. Якщо під час прове­дення екзамена або на перерві у канди­дата буде виявлено телефон або інші елек­трон­ні засоби, такого кандидата буде ДИСКВАЛІ­ФІ­КО­­ВАНО І ВІН НЕ ОТРИМАЄ РЕЗУЛЬТАТ через порушення правил.
 13. Одяг кандидата не має містити видимих написів англій­ською мовою.
 14. Кандидат може взяти із собою в екза­мена­цій­ну кімнату ЛИШЕ ВОДУ (негазовану) У ПРО­ЗОРІЙ ПЛАСТИ­КО­­ВІЙ ПЛЯШЦІ БЕЗ НАКЛЕ­ЙОК та написів.
 15. Authorised Exam Centre «Level-Up» забез­печує канди­да­тів канцелярським приладдям, необхідним для складання іспита.
 16. Онлайн результати екзамена доступні канди­датам рівнів Pre A1 Starters, A1 Movers, A2 Flyers, A2 Key, B1 Prelimi­nary, B2 First, C1 Advanced, C2 Proficiency через 6-9 тижнів після дати складання іспита за посиланням, вказа­ним у CONFIRMATION OF ENTRY AND TIMETABLE (Results information).
 17. Через чотири тижні після випуску онлайн результатів, кандидат або відповідальна особа може отримати серти­фі­кат ВИНЯТКОВО ЗА НАДАН­НЯМ ОРИГІНАЛА ПАСПОР­ТА за адресою реєстрації: м. Дніпро, вул. Троїцька, 14 «Центр іноземної літератури» / Authorised Exam Centre «Level-Up» або у відділенні Нової пошти (послу­ги відправ­лен­ня сплачує отримувач).
 18. Кандидат або відповідальна особа ЗОБОВ'Я­ЗАНІ ОТРИ­МАТИ СВІЙ СЕРТИФІКАТ про­тягом 30 днів з момен­ту повідомлення Центром про можливість одержання сер­ти­фі­ката. Неотримані сертифікати знищуються Цент­ром через 12 місяців від дати отримання сертифі­ка­тів центром.

Підписуючи ці правила, кандидат бере на себе обов'язок дотримуватись їх. У разі невиконання зазначених правил кандидат всю відповідальність бере на себе.